Öppet brev från Åby Hästägarförening till STs styrelse

Några medlemsföreningar i Travhästägarna har motionerat om uteslutning av Åby Hästägarförening (ÅHF), som inte är svaret skyldigt. Man ger svar på tal i ett öppet brev till STs styrelse. Nedan återges brevet i sin helhet.
Åby Hästägarförening (ÅHF) känner sig manad att under rådande omständigheter tillställa Svensk Travsports styrelse denna skrivelse och emotser ett kvalitativt svar inom snar framtid.

Vår skrivelse, samt ert svar, kommer att förmedlas till alla Sveriges travhästägare i oredigerat skick genom tillgängliga media, samt även till travsportens olika intresseorganisationer.

Bakgrunden till vår skrivelse är att ÅHF genom nyttjande av sin fria yttrande- och föreningsrätt, anslöt sig till Nationell samverkan för Ägare av Travhästar (NÄT) under 2019. ÅHFs anslutning till NÄT har nu utmynnat i en motion om krav på ÅHF uteslutning ur Travhästägarnas organisation, vilken är en central BAS-organisation som finansieras genom centrala bidrag. Motionen är underskriven av Travhästägarnas valberednings ordförande, Anders Holmqvist, och stöds av Arvikas-, Bergsåkers-,Färjestads-, Kalmars-, Åmåls- samt Årjängs travhästägarföreningar, (se bilaga 1.) Med tanke på svenskens lagstadgade fria föreningsrätt bör även frågan ställas om skälet för motionen kan anses berättigad.

ÅHF bilägger mötesnoteringar från möte den 14 januari 2020 på Åby med Mikael Melefors, Travhästägarnas ordförande. Vid mötet blev vi först uppmanade att lämna NÄT. ÅHF blev också informerade om att de breda prisskalorna inte ursprungligen var Åbys, utan Travhästägarnas idé, samt
att Travhästägarna inte företräder eliten (storbanor, storhästägare eller elithästar var oklart). ÅHFs svaromål klargjorde att föreningen, enligt sina stadgar, ska vara ansluten till Travhästägarna,samt att enligt samma stadgar föreligger även full frihet att föreningen ansluter sig till vad som ÅHF finner lämpligt. ÅHF klargjorde även att man aldrig, genom sitt medlemskap i NÄT, haft för avsiktbegära utträde ur Travhästägarna utan endast ge ÅHF mer kanaler för sitt arbete för sina medlemmarsväl, vilket är ÅHF styrelses uppdrag.

I en intervju i Sulkysport den 17 mars 2020 uttrycker motionens undertecknare Anders Holmqvist följande ( bilaga 2). ”- Vi anser att vi och NÄT har olika agendor och NÄT driver inte riktigt sammafrågor som vi i Travhästägarna gör”. ”- Inte bara när det gäller hästägarnas representation, utan hur verksamheten skall finansieras och dessutom har NÄT en elitinriktning, medan Travhästägarna satsar mer på bredden”.

Att ÅHF inte arbetar för bredden i sporten kan endast uttalas av någon utan förankring i travsportens verklighet. ÅHF var den första svenska hästägarförening som tillsåg att prisskalorna breddades med banans egna tillskjutna medel. Noteras kan att Solvallas Hästägarförening var först genom att med hjälp av extern sponsring tillfälligt införa en bättre prisskala för ”matlappen”.Anders Holmqvist ifrågasätter inte NÄT som samverkansmodell men gör följande jämförelse: ”- De har – precis som vi i Travhästägarna – rätt att driva sina frågor och för att jämföra med politiken så går det inte att vara medlem i Vänsterpartiet och Moderaterna samtidigt”

ÅHF vill här poängtera att följande är NÄTs officiella strategiska mål för travhästägare, (bilaga 3).

1. Återskapa 40- procentig kostnadstäckning
2. Ny- och återrekrytering
3. Hållbart tävlande och begränsat resande
4. Förstärkt hästägarinflytande inom travsällskapen
5. ST återtar rollen som sällskapens serviceorganisation med utgångspunkt från ägardirektiv.

Hur någon som anser sig företräda travhästägare kan se dessa mål som skadliga för sina medlemmar övergår ÅHFs förståndsförmåga!

Vidare påpekas att ÅHF består av hästägare inför medlemskap. NÄT består av hästägare vars rösträtt och inflytande bygger på antal hästar i träning. Denna information ska ses i perspektivet av att många medlemsföreningar i Travhästägarna har tagit bort medlemskravet om att alls vara hästägare.
Frågan om vem/vilka som ska ha röstinflytande inom svensk travsport känns i sammanhanget nödvändig att ställa.

Motionen om uteslutning samt ledande personers uttalanden talar mindre för sakfrågan, men avslöjar desto mer om hur ”lågt i tak” det är bland vissa medlemsföreningar, särskilt tydligt inom Travhästägarna, och om den osunda protektionism och de särintressen som uppenbart föreligger. Det
avslöjas obarmhärtigt i en tid när vi på alla fronter behöver enas kring ett gemensamt agerande för att få svensk travsport på rätt köl. Vår sport är i trängande behov av förändring anpassad till modern tid, modernt arbetssätt och ledarskap utfört av människor med kompetens & verklighetsförankring.

Är svensk travsport i behov av nya företrädare? ÅHF har förstått att vad Denningers utredning poängterar, och i likhet med vad tidigare utredningar har kommit fram till, är både ST ochtravsällskapen i trängande behov av bättre kompetens och förnyelse. Vi påstår att det även gäller vissa av BAS- förbundens företrädare.

T o m det erkänt konservativa Frankrike har nu verklighetsanpassats och genom moderna demokratiska metoder vidtagit väsentliga förändringar inom sin sports ledningsstruktur. Den nya ledningen har även uppdraget att tillse att deras till 50 procent ägda spelbolag PMU sköts såväl affärsmässigt som på ett för sporten korrekt sätt (bilaga 4).

ÅHF anser att samma tid för förnyelse och framtid är kommen för Sveriges travsport och att möjligheterna aldrig har varit bättre för förändring och framtidstro. ST och de demokratiska beslutsprocesserna måste reformeras och moderniseras i en ny tid med omreglering. Det är inte längre
det statliga monopolets marknad, vars intäkter bygger på hög omsättning, som ska vara rådande. I företag som drivs på affärsmässiga grunder är det resultatet som räknas. För det krävs att sällskapen i ST's fullmäktige ges möjlighet att fatta beslut över sin egen affärsverksamhet. Travsällskapen får inte hindras av röstövervikt från BAS-förbund vars främsta syfte är att bevaka sina egna särintressen, kosta vad det vill för sportens framtid, inklusive manar till den splittring som ST's ledning säger sig försöka undvika. Ett talande citat hittar vi i Sulkysport den 24 mars:
”– Vi kommer att få en nyckelroll i allt det här och har möjlighet att stoppa beslut, säger Mikael
Melefors, ordförande i Travhästägarna.”


ÅHF avslutar härmed med följande direkta frågor till ST's styrelse:

- Hur ska travsporten hantera Travhästägarnas bristande legitimitet att företräda alla hästägare om banor som Åby, Solvalla, Eskilstuna och Mantorp står utanför?

- Hur bestäms Travhästägarnas röstantal i ST's fullmäktige, om ovanstående banor står utanför?

- Hur ska ST's fullmäktige befrias ur sin ”moment 22-situation”, där centralt bidragsberoende intresseorganisationer genom en snedvriden mandatfördelning kan förhindra viktiga beslut, inte minst av travsportens behov av strukturförändringar?

- På vilket sätt kan ett centralt förfogande över sällskapens tillgångar gynna travsportens utveckling?

- Hur är det tänkt att det centrala övertagandet/förfogandet ska kunna ske när det står i konflikt med många av sällskapens stadgar?

ÅBY den 26 mars 2020
ÅBY HÄSTÄGARFÖRENING
undertecknat av följande styrelsemedlemmar;
Henrik Olsson, Christina Johnstone, Benny Björkman, Jessika Sjöberg, Tony Löfqvist
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer