Vad “exakt” är det som gäller?

Tankar kring “ST:s ordförande om förtroenderådet” - en organisation som har processats det senaste ett och halvt åren.
Undertecknads synpunkter med utgångspunkt från Denningers Rapport från september 2019 och möten i Hallands Travsällskap den 17 juni och 16 november 2020.

I direktiven till Denninger “glömde” STs styrelse helt bort De Aktiva, basen för att möjliggöra spel på hästar (uppfödare, hästägare, tränare med personal, banor att tävla på, erforderliga stallar, underhåll av banor och stallar, administrationskostnader m m).

Sidan 3 i Denningers Rapport ATG och ST genomförde under hösten 2018 ett noggrant utredningsarbete tillsammans med externa skattejurister för att identifiera potentiella skatteläckage inför ATG:s och ST:s nya situation 2019. Utgångspunkten var att minimera skatteläckaget för helheten (ATG ST/SG) och att rekommendera åtgärder för att åstadkomma detta. Utredningen har behandlat såväl inkomstskattefrågor som momsfrågor.

Bortom skattefrågorna anmäler sig andra nyckelfrågor av stor strategisk vikt. ….. Dessa frågeställningar involverar ersättning för spelobjekten, ersättning för ljud- och bild.

Helheten för mig är De Aktiva – ST – ATG. Utan dessa aktörer ingen travsport. De Aktiva och ST utgör faktureringsbara tjänster för att ATG skall kunna bedriva spel på hästar.

Sidan 6 Det finns många intresseorganisationer inom travsporten. Utåt är alla eniga om travsportens bästa men inåt finns många separata agendor. Olika intressen har en tendens att blockera handling. ST-travsällskapen-BAS är tre olika världar med i vissa fall olika ståndpunkter i verksamhetsfrågor. Vid målkonflikter tillsätts utredningar alternativt ett råd med deltagare där diskussionerna fortsätter för att komma framåt. Idag kan vissa grupper obstruera och på det viset stoppa förslag som kan vara bra för flertalet.

Hur kom det sig att BAS-organisationerna fick beslutanderätt? I slutänden är det ägarna, De Aktiva som måste ha denna rätt. Alla medlemmar i BAS-organisationerna kan ingå i Travsällskapen. Den företagsform man slutligen väljer måste möjliggöra skatteoptimering i samtliga led. Det kan inte finnas någon som vill betala mer skatt än nödvändigt.

Sidan 8 Genom omregleringen flyttas den tidigare hanteringen av travsportens medel genom förskott av medel (via ATG:s styrelse) till att erhålla medel i efterskott (via aktieutdelning) vilket motsvarar 15-16 månaders verksamhet, eller c:a 2,5 miljarder SEK i likviditetsbrist.

Vilket var målet för ST då man blev ägare till drygt 90% av aktierna i ATG om inte en koncern inom vilken skatteoptimering kunde ske? Om så skett hade det ekonomiska läget från år 2019 varit helt annorlunda. Hur insatta i de verkliga förhållandena var Revisorerna?

Detta är nuläget:
  • ST har upptagit räntebärande koncernlån från ATG.
  • ATG har betalat 142 miljoner SEK i bolagsskatt och avsatt 200 miljoner SEK för skatterisk.
  • ST utför administrativa tjänster för ATG som borde ha fakturerats månadsvis till marknadsmässigt pris. Så har inte skett. Möjlighet finns att ändra deklarationerna.
  • Tjänster utförda av De Aktiva har inte fakturerats till marknadsmässigt pris.
  • ST erhåller ersättning för ljud- och bild.
  • Vad händer för år 2020 och 2021?
Sidan 15 Staten har indikerat att man kommer att ta ställning till sitt fortsatta engagemang i ATGs styrelse i samband med behandlingen av den s.k. Spelmarknadsutredningen, som bl.a. omfattar frågan om hästsportens framtida finansiering (marknadsavgiften).

Av en artikel i Dagens Industri den 29:e oktober framgår att Anna-Lena Sörenson, Statens särskilda utredare, meddelar att det inte blir någon avgift på hästspel, i princip beroende på att medelstilldelningen till trav- och galoppsporten uppgått till omkring 2 miljarder årligen. Jag vet inte vem som företräder Travsporten i dialogerna med Staten men något är fel om utomstående kostnadsfritt ska ha tillgång till ägarnas databaser. Jag förmodar att ST även i denna dialog “glömt” De Aktiva.

Efter att i c:a 20 år (1974-1995) haft årliga förhandlingar med Staten, Jordbruksverket, blev det lilla privata företaget jag representerade alltid korrekt behandlade gentemot den stora mejeriorganisationen där bl.a. Arla ingick. Det gällde att öppet kunna redovisa för Staten hur den ekonomiska verkligheten såg ut. På grund av mejeriorganisationens avsaknad av lönsamhetstänkande kunde ett litet företag trots ett högt pris för insatsvaran (mjölken) skapa lönsamhet genom kostnadseffektivitet.

Hur ska Förtroendevalda med “Underlag till Rådslag Mars 2020” kunna fatta viktiga beslut om Travsportens Framtid där ST:s styrelse undanhållit viktig information. Det samma gäller medlemmar i Travsällskap och Hästägarföreningar m m som vid Rådslag under knappa 2 timmar ska ta ställning till organisationsformer som inte ens gynnar De Aktiva.

Jag har vid mer än ett tillfälle föreslagit ST:s Ordförande och VD att ta på sig “ledartröjorna” då jag har full förståelse för deras omöjliga situation. ST har styrt under mer än 40 år. De Aktiva har aldrig ställt berättigade krav. Om man tar på sig ledarskapet måste man ibland peka med hela handen. Det finns ännu tid att ändra sig. Samarbete, transparens och kostnadseffektivitet är ett måste om Travsporten skall ha någon framtid. ST besitter erforderlig statistik för rätt prissättning. Siffror är inte bara siffror. Bakom varje siffra finns en handling.
Ruth Riekola, hästägare och uppfödare
Visar sida 3 av 7
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer